vrijdag 26 september 2014

J.A. Vrijmoed
Bertelsberg 50
4822 SM BREDA
Telefoon 076 8888047
Mobiel 06 81241084
E-mail hans@remanex.nlArrondissementsparket Breda (OM)
Postbus 90112
4800 RA Breda


Breda: 2 juli 2014

Op 2 mei 2014 heb ik aangifte gedaan tegen het witwassen door het bestuur van De orde van Advocaten. Deze is en de paar aangiften die ik nog ga doen kenmerken zich door hun massale gevolgen. Het gaat niet zozeer om een geval die als voorbeeld dient maar meer om de grootschaligheid. Het voorbeeld welke als basis dient voor het stafrechtelijk kenmerkt zich door de grootschaligheid daarvan. Bij het witwassen door grote aantallen strafrechtadvocaten die strafrechtelijk geholpen worden door een relatief klein bestuur maar wat dan weer tot gevolg heeft dat alle 17000 advocaten kunnen worden beschouwd als lid criminele organisatie. Deze aangifte tegen de Rabobank gaat over mogelijk tienduizenden slachtoffers die op dezelfde wijs zijn berooft. Mijn aangiften hebben als doel het massale strafrechtelijke van de Rabobank aan de kaak te stellen zoals de US overheid dat wat de LIBOR rente heeft gedaan.

Aangifte tegen de RABOBANK naar aanleiding van de televisie-uitzending Hollandse zaken van Omroep Max van 13 februari 2012 waarin de RABOBANK directeur in principe fraude/oplichting erkent gepleegd ten nadele van Nick van Leeuwen die zelfmoord heeft gepleegd voor de betreffende RABOBANK waardoor er een causaal verband is ontstaan tussen de gepleegde fraude/oplichting en de dood van Nick van Leeuwen.

Ik voel mij verplicht als burger met de generalistische kennis inzake vele gebieden die deze fraude/oplichtingszaak door de RABOBANK raakt aangifte te doen, omdat in dezelfde uitzending blijkt dat de RABOBANK dit normaal vindt en het op grote schaal toepast c.q. heeft toegepast. Het is daarom een grootschalig mogelijk maatschappelijk probleem met veel meer slachtoffers wat niet als zodanig wordt gezien en door de marketingmachine van de RABOBANK wordt weggepoetst als het eerlijkst jongetje van de klas terwijl het wel de bank is met het hoogste aantal zelfmoorden. De RABOBANK en haar medewerkers hebben de neiging alles wat ten nadele van de RABOBANK wordt gezegd, in de doofpot te stoppen c.q. te verzwijgen. Een Calvinistisch trekje dus. Of dat goed of fout is daar spreek ik geen oordeel over uit. Ik constateer het slechts.

De aangifte:
In de uitzending komen de volgende feiten aan de orde welke uit de verhalen zijn gefilterd:
1. Er is al een geruime tijd sprake van een inkomen van circa € 10.000,-- netto
2. Er is een huis Mauritsstraat 14 te leiden in 2007 met een hypotheek van “ 140.000,--
3. De waarde van dat huis is bij verkoop circa “ 340.000,--
4. 400 meter verder wordt een ander huis gekocht in 2007 waarop 2 hypotheken totaal “ 460.000,--
5. Dat brengt de totale hypotheeklast op “ 600.000,--
6. Huis 2 moet in 2007 een marktwaarde hebben van ongeveer(geschat) “ 500.000,--
7. Huis is door een dochter van de RABO in de markt in 2012 aangeboden voor “ 350.000,--

Andere opmerkelijke feiten:
• Omdat de man kunstenaar is wordt het inkomen ook eerder als zeer laag gekenmerkt
• RABOBANK vindt het normaal en gebruikelijk dat er hypotheken worden verstrekt op basis van de waarde van het huis en niet op basis van het inkomen.
• Dat het 2e huis wordt verkocht met een hypotheekachterstand van € 8.613,-- (vermoedelijk 3 maanden) maar dat de achterstand, gezien het inkomen aanzienlijk hoger is geweest over de periode waarover wordt gepraat van 5 jaar. Dat is van belang omdat er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat de achterstanden bij de hypotheekschuld worden opgeteld.
• De achterstand van € 8.613,-- in 2012 is de achterstand van 3 maanden nadat de overwaarde op het huis is opgesoupeerd.


De fraude/oplichting
Het begin van de fraude/oplichting begint bij het opzij zetten van de zorgplicht geen leningen te verstrekken aan personen als zij door te hoge leningen problemen kunnen krijgen.
1. De hypotheek kan en mag gezien de zorgplicht niet verstrekt worden op basis van alleen de waarde van het huis. Dat leidt onmiddellijk tot fraude/oplichting. Als de betrokkenen de hypotheek niet kunnen betalen wordt de overwaarde van de woning via bijteling van de achterstanden op de hypotheeklast naar de bank overgeheveld. Volgens de overeenkomsten die grotendeels standaard zijn zou de woning bij een achterstand moeten worden verkocht. In iedergeval geeft over het algemeen geen enkels hypotheekakte het recht aan de bank de achterstanden bij de hypotheekschuld op te tellen. Als de bankadviseur dit voorstelt aan de betrokkenen is er sprake van oplichting omdat hij een professionele adviseur is weet hij dat de achterstanden de overwaarde naar de bank leiden. Verkoop volgens de hypothecaire overeenkomst was zeker in 2007 gunstiger voor de schuldenaren zijn geweest hoewel men dat niet wilde misschien.
2. In het geval van de heer van Leeuwen is op het eerste huis een overwaarde in 2007 van ongeveer € 200.000,--. Het huis is verkocht in 2007 voor € 340.000,-- met een hypotheek van € 140.000,-- Gezien het inkomen lijkt het of er ook achterstanden waren. Als er achterstand was en het huis was verkocht in 2007 dan had de heer van Leeuwen van de overwaarde die door de extra kosten wat lager is er ruwweg € 150.000,-- van overgehouden Weliswaar geen huis meer maar een redelijk bedrag om nog een tijdje van te leven.
3. Er is echter 400 meter verder een ander huis gekocht. Daar worden 2 hypotheken op gevestigd in totaal van € 460.000,-- De totale hypotheeklast is nu € 600.000,-- Dit is wat men er ook voor juridisch verhaal aan plakt pure fraude/oplichting . De in de uitzending steeds terugkerende verdediging dat het normaal is dat een hypotheek verstrekt op basis van de waarde van huis is een ernstige vorm van misleiding waar iedereen in trapte, ook de advocaat van de heer van Leeuwen. Een hypotheek wordt niet verstrekt op de waarde van het huis. De waarde van het huis dient alleen als basis om de hoogte van de hypotheek te bepalen die wordt verstrekt op basis van het inkomen van de betrokkenen. En het mag duidelijk zijn dat € 600.000,-- niet past bij het inkomen van de heer van Leeuwen.
4. Men zal bij de RABO onmiddellijk aanvoeren dat er sprake was van een tijdelijke overbruggingssituatie , maar na de verkoop van het eerste huis blijft er altijd nog een hypotheek over van € 260.000,-- Dat is haast 2x zoveel als de eerste hypotheek. Dit alles vindt plaats in 2007
5. Er moeten gezien het inkomen al achterstanden zijn geweest die al in 2008 en of 2009 tot gedwongen verkoop had moeten leiden van het pand(waarde toen ongeveer € 500.000,--) waardoor er nog enige overwaarde voor het fraude/oplichtingslachtoffer van de bank zou zijn overgebleven. Dat is nu weg en omdat de achterstand door het verdwijnen van de overwaarde er niet meer bij op kan worden geteld wordt betrokken adviseur van de RABOBANK gedwongen de woning te gaan executeren.
6. Natuurlijk voelde Nick van Leeuwen zich zwaar opgelicht door de RABOBANK omdat het zo is. Eerst waren de achterstanden geen probleem en werden bij de schuld opgeteld met als argument dat een deel van het huis zou kunnen worden verhuurd. Maar nu de overwaarde verdwenen is wordt het huis verkocht door de bank. Een gevolg daarvan is ook dat er een restschuld van meer dan € 300.000,-- over blijft waar de RABOBANK het recht op blijf houden het altijd te innen. Een restschuld voor de rest van zijn leven.

Conclusie
De RABOBANK medewerker heeft ogenschijnlijk met opzet, al of niet in opdracht van zijn superieuren, meerdere hypotheken verstrekt op 2 woningen die in geen enkele verhouding stonden tot het inkomen van de betrokke Nick van Leeuwen.

Er zijn geen hypotheken verstrekt op basis van het inkomen maar op basis van de waarde van de woning met als secondair doel zich de overwaarde toe te eigenen wat wordt ondersteunt doordat de achterstanden bij de schulden werden optelt.

De zorgplicht is in ernstige mate geschonden omdat er hypotheken zijn verstrekt zonder toetsing en niet gebaseerd op het inkomen. De financiële specialisten van de RABOBANK hadden kunnen weten zelfs moeten weten dat gedwongen verkoop zelfs tegen de wens van de cliënt in voor de cliënt aanzienlijk gunstiger zou kunnen zijn door de overwaarde. Door op de soms irreële emotionele wensen van de betrokken cliënt in te gaan door achterstanden bij de hypotheek op te tellen zijn de belangen van hun cliënt ernstig geschaad ten voordele van de bank en dat staat haaks op de zorgplicht en is frauduleus. De fraude /oplichting heeft de RABOBANK het volgende opgeleverd: De verkoop van het huis € 350.000,-- de opgeslokte overwaarde van de laatste woning circa € 90.000,-- en de mogelijkheid de restschuld van naar schatting € 300.000,- levenslang te verzilveren.

Door deze fraude/oplichting van de RABOBANK heeft de heer Nick van Leeuwen toen hij door had dat hij zwaar was opgelicht zichzelf voor de RABOBANK van het leven berooft. Dat betekend dat er een causaal verband is tussen de fraude/oplichting en de zelfmoord van de betrokkene en de medewerker(s) op grond waarvan zij strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wegens “dood door schuld” of “door het in gebreke blijven van de zorgplicht en zware psychisch letsel is toegebracht de dood tot gevolg hebbende” enz. Hetgeen tot een aantal jaren gevangenisstraf kan leiden. De fraude ook overigens

Opgemerkt zij nog dat het niet alleen gaat om de betrokken Nick van Leeuwen maar dat er mogelijk tienduizenden slachtoffers zijn die hypotheken hebben gekregen op de waarde van de woning en niet gebaseerd op hun inkomen vanwege het frauduleuze handelen van de RABOBANK. Daarom is deze aangifte ook gericht tegen de top van de Rabobank die dit beleid hebben ondersteund of gepromoot, het in iedergeval hebben toegestaan en daarom ook verantwoordelijk voor de grootschalige fraude en de aangifte is ook bedoeld tegen de juridische zelfstandige entiteiten of stichtingen die geheel zelfstandig juridisch verantwoordelijk zijn maar meedoen met deze grootschalige fraude Het is een feit dat toen ik in de gemeenteraad zat van de toenmalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe in1985, vertegenwoordigers van boeren en agrarische organisaties kwamen klagen over het zeer grote aantal zelfmoorden van leden die bij de RABOBANK (Ik was toen ook een van de leden van de RABO) bankierde. Nu in 2014 is de RABOBANK nog steeds de bank met het hoogste aantal zelfmoorden. Gezien deze aangifte begrijpelijk.

J.A. Vrijmoed